Zgoda RODO dla respondentów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Difference Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossaka 11, 01-576 Warszawa moich danych osobowych, tj.: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, nr Pesel lub nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres email, nr telefonu, zarejestrowany głos, zarejestrowany wizerunek w celu realizacji szeroko pojętego procesu badawczego.

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany/a, iż:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Difference Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Kossaka 11, 01-576 Warszawa).
  2. Podane przeze mnie dane będą przetwarzane w celu realizacji szeroko pojętego procesu badawczego.
  3. Moje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania ww. procesu badawczego, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Administrator może powierzyć przetwarzanie moich danych osobowych innym podmiotom na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji celów procesu badawczego.
  8. Kontakt z Administratorem moich danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@makeadifference.com.pl; telefonicznie pod nr: +48 22 245 23 96 lub pisemnie na adres Difference Sp. z o.o. ul. Kossaka 11, 01-576 Warszawa.
  9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy po przez adres e-mail iod@makeadifference.com.pl